Koper, 14.maj 2019

festinno logo-1
  • več vsebin, več gostov = vse v 1 dnevu na Obali
  • 20+ delavnic, okroglih miz, predavanj, razprav ali predstavitev z domačimi in tujimi predavatelji, izkušenimi podjetniki, kreativnimi študenti in drugimi praktiki;
  • sodobne teme in izzivi povezani s podjetništvom: 3D-tiskanje, intelektualna lastnina, kriptovalute, blockchain tehnologije, blagovne znamke, poslovni modeli, socialno in trajnostno podjetništvo, pravni vidiki in pasti spletnih strani, ustvarjalnost, virtualna in obogatena resničnost, internacionalizacija poslovanja in še mnogo več;
  • veliko možnosti mreženja, stika s podjetniki, povezovanja in učenja;
  • letos že 10. izvedba.

 

Vabljeni k sodelovanju in soustvarjanju prireditve festINNO!

festINNO = festival of INNOVATION

Program FestINNO 2019

SLO

Za spodbujanje podjetništva je ključno zagotavljanje storitev in infrastruktura podpornega podjetniškega okolja. (Potencialnim) podjetnikom in podjetjem zagotavljajo informacije, svetovanja, usposabljanja in druge storitve številne podporne podjetniške organizacije. Na tokratni podjetniški tržnici v okviru festivala festINNO se bodo na stojnicah predstavile tako lokalne, regionalne, nacionalne kot čezmejne organizacije, ki tvorijo podjetniško in inovativno podporno okolje pri nas:
– SPIRIT Slovenija – javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
– Italian Trade Agency
– Aries – Posebno podjetje Trgovinske zbornice Trst
– Slovenska poslovna točka – SPOT Svetovanje Obalno-kraška (Primorska gospodarska zbornica, Regionalni razvojni center Koper, Območna Razvojna Agencija Krasa in Brkinov, Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana)
– Slovenska poslovna točka – SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska (Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale, Data d.d., Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec)
– Slovensko deželno gospodarsko združenje iz Trsta
– Območna obrtno-podjetniška zbornica Izola
– Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske
– Podjetniški inkubator Perspektiva, Postojna
– Inkubator d. o. o. Sežana
– Karierni center Univerze na Primorskem
– Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec
– Banka Intesa Sanpaolo d. d.

ENG

In order to promote entrepreneurship, the provision of services and the infrastructure of a supportive business environment is crucial. (Potential) entrepreneurs and companies provide information, advice, training, and other services to a number of supporting entrepreneurial organizations. At this time, in the framework of the festival festINNO, local, regional, national and cross-border organizations, which form an entrepreneurial and innovative support environment in our country, will present at the stands:
– SPIRIT Slovenia – Public Agency for Entrepreneurship, Internationalization, Foreign Investments and Technology
– Italian Trade Agency
– ARIES Special Agency Chamber of Commerce of Venezia Giulia
– Slovenia Business Point – SPOT Consulting Obalno-kraška (Chamber of Commerce and Industry of Primorska, The Regional Development Centre Koper, Regional Development Agency of Karst and Brkini, Regional Chamber of Craft and Small Business of Sežana)
– Slovenia Business Point – SPOT Consulting Osrednjeslovenska (The Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, The Chamber of Craft and Small Business of Slovenia, Regional Chamber of Craft and Small Business of Domžale, Data d.o.o., Regional Chamber of Craft and Small Business of Logatec)
– Slovenian Regional Business Association (SDGZ) from Trieste
– Regional Chamber of Craft and Small Business of Izola
– University development center and university incubator of Primorska Ltd.
– Business Incubator Perspektiva, Postojna
– Inkubator d. o. o. Sežana
– Career Centre of the University of Primorska
– Regional Chamber of Craft and Small Business of Logatec
– Intesa Sanpaolo Bank d.d.

ITA

Al fine di promuovere l’imprenditorialità, la fornitura di servizi e l’infrastruttura di un ambiente imprenditoriale di supporto è fondamentale. Imprenditori e aziende (potenziali) forniscono informazioni, consulenza, formazione e altri servizi a un numero di organizzazioni imprenditoriali di supporto. In questo momento, nell’ambito del festival festNO, le organizzazioni locali, regionali, nazionali e transfrontaliere, che formano un ambiente di supporto imprenditoriale e innovativo nel nostro paese, presenteranno presso gli stand:
– SPIRIT Slovenija – javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
– Italian Trade Agency
– Aries – Posebno podjetje Trgovinske zbornice Trst
– Slovenska poslovna točka – SPOT Svetovanje Obalno-kraška (Primorska gospodarska zbornica, Regionalni razvojni center Koper, Območna Razvojna Agencija Krasa in Brkinov, Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana)
– Slovenska poslovna točka – SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska (Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale, Data d.d., Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec)
– Slovensko deželno gospodarsko združenje iz Trsta
– Območna obrtno-podjetniška zbornica Izola
– Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske
– Podjetniški inkubator Perspektiva, Postojna
– Inkubator d. o. o. Sežana
– Karierni center Univerze na Primorskem
– Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec
– Banka Intesa Sanpaolo d. d.

Izvajalec: Dejan Šraml

Max. person capacity: 300

Lokacija: Titov trg

SLO

Na delavnici bodo udeleženci pod strokovnim nadzorom pedagoških in strokovnih mentorjev reševali konkretne poslovne izzive. Preko metodologije dizajnerskega razmišljanja bodo udeleženci spoznali načine, kako priti preko problema do odlične ideje. Delo bo potekalo v manjših skupinah in bo zajemalo tudi terensko raziskovanje.

ENG

During the workshop, the participants will be developing solutions to real-world business problems. By applying the design thinking methodology, they will develop innovative solution under the supervision of mentors. Participants will work in small groups. The teamwork will include also field research.

ITA

Durante il workshop, i partecipanti saranno in grado di risolvere specifiche sfide aziendali sotto la supervisione professionale di mentori pedagogici e professionali. Attraverso la metodologia del Design Thinking, i partecipanti impareranno i modi per risolvere il problema con una grande idea. Il lavoro sarà svolto in piccoli gruppi e includerà ricerche sul campo.

Izvajalec: Anna Tirindelli (Ca Foscari)

Lokacija: predavalnica IB3, Fakulteta za management, Trg Brolo 12

SLO

Digitalna transformacija proizvodnje spreminja način delovanja industrije z uvedbo naprednih rešitev, ki podjetjem omogočajo, da ponovno interpretirajo svojo vlogo v sistemu vrednosti: od zasnove izdelka do proizvodnih procesov kot so cyber-fizični prostori, od logističnih in skladiščnih sistemov do fizičnih sistemov in digitalni stik s stranko. Ta industrijska revolucija odpira velike priložnosti za italijanska podjetja, tako v smislu učinkovitosti procesa, zmanjšanja stroškov in izboljšanja produktivnosti, kot tudi pri ponovnem premisleku o proizvodih, novih storitvah in zmožnosti odzivanja na potrebe trga. Namen predavanja je raziskati možne vplive industrije 4.0 na poslovne modele, saj tehnološke inovacije lahko razumemo tudi kot gonilo strateških inovacij.

ENG

The manufacturing digital transformation is changing the way of doing industry through the introduction of advanced solutions that allow companies to re-interpret their role along the value system: from product design to production processes as cyber-physical spaces, from logistics and warehousing systems to physical and digital contact with the customer. This industrial revolution, therefore, opens up great opportunities for Italian companies, both in terms of process efficiency, cost reduction and improvement in productivity, but also in the rethinking of products, new services, and the ability of reaction to market needs. The aim of the lesson is to investigate the possible impact of Industry 4.0 on business models considering technological innovation also as a driver of strategic innovation.

ITA

La trasformazione digitale della produzione sta cambiando il modo di fare industria attraverso l’introduzione di soluzioni avanzate che consentono alle aziende di reinterpretare il proprio ruolo lungo il sistema di valori: dalla progettazione del prodotto ai processi di produzione come spazi cyber-fisici, dai sistemi logistici e di magazzino a quelli fisici e contatto digitale con il cliente. Questa rivoluzione industriale, quindi, apre grandi opportunità per le aziende italiane, sia in termini di efficienza dei processi, riduzione dei costi e miglioramento della produttività, ma anche nel ripensamento di prodotti, nuovi servizi e capacità di reazione alle esigenze del mercato. Scopo della lezione è indagare il possibile impatto di Industry 4.0 sui modelli di business considerando l’innovazione tecnologica anche come motore di innovazione strategica.

Max. person capacity: 30

Izvajalec: dr. Maurizio Massaro

Lokacija: Velika predavalnica

SLO

Delavnica bo osredotočena na sodelovalni model projekta Labs.4.smes, ki je vključeval mala in srednja podjetja ter FabLab v proces digitalne transformacije s pametnim, hitrim in cenovno dostopnim pristopom.

ENG

The workshop will be focused on the cooperation model of the Labs.4.smes project that involved SMEs and FabLab in a digital transformation process with a smart, quick and affordable approach. 

ITA

Il workshop si focalizzerà sul modello di cooperazione  sperimentato con il progetto Labs.4.smes, che ha coinvolto piccole e micro imprese e FabLab in un percorso di trasformazione digitale con un approccio smart, veloce ed economicamente vantaggioso.

Izvajalec: Simona Aceto
Matteo Povolato

Max. person capacity: 30

Lokacija: predavalnica IB6, Fakulteta za management, Trg Brolo 12

SLO

Na delavnici bomo udeleženci spoznali, kaj mora podjetje ukreniti in zagotavljati, da bo skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (GDPR), kaj to pomeni posameznika kot državljana EU in kako to vpliva na celotno družbo. Udeleženci bodo imeli možnost interaktivnega reševanja kvizov s preprostimi vprašanji, možnost bodo imeli za odprta vprašanja.

ENG

At the workshop, participants will learn what the company should do and ensure that it complies with the legislation regarding the personal data protection (GDPR), what this means for him as an individual as a citizen of the EU and how it affects to the entire society. Participants will be given the opportunity to interactively solve quizzes with simple questions, they will be able to have open questions.

ITA

Durante il workshop, i partecipanti apprenderanno che cosa dovrebbe fare l’azienda e assicureranno che sia conforme alla legislazione sulla protezione dei dati personali (GDPR), che cosa significa per lui come una persona come cittadino dell’UE e come influisce sull’intero società. Ai partecipanti verrà data l’opportunità di risolvere in modo interattivo i quiz con domande semplici, saranno in grado di avere domande aperte.

Izvajalec: dr. Benjamin Lesjak

Max prijav: 80

Lokacija: predavalnica IB5, Fakulteta za management, Trg Brolo 12

SLO

Globalno segrevanje postavlja našo splošno idejo o napredku in inovativnosti v bistveno drugačno luč. Medtem ko so ukrepi politike še vedno nezadostni, ekonomisti in upravljavci v veliki meri ignorirajo pomen tega vprašanja. V tem smislu razprave z znanstveniki z drugih področij niso tako plodne, kot bi pričakovali.
Predavanje / delavnica bo združila kratek pregled ugotovitev in rezultatov na področju ekonomike podnebnih sprememb (npr. Nicholas Stern, William D. Nordhaus, Paul M. Romer itd.) Predstavljene bodo praktične izkušnje s ciljem osvetliti nekaj pomembnih vpogledov v naše sedanje razumevanje inovacij – tehnološke inovacije, tržne inovacije ali inovacije v smislu ozaveščanja o tveganju.

ENG

Global Warming is putting our general idea of progress and innovation into substantial question. While policy action is still largely insufficient, economists and managers are still largely ignoring the importance of this issue. In this sense, debates with scientists from other fields are not as fruitful as one would expect.
The lecture/workshop will combine a short overview of findings and results in the field of the economics of climate change (e.g. by Nicholas Stern, William D. Nordhaus, Paul M. Romer etc.), and some practical experience with the goal to add a few important insights to our current understanding of innovation – be it technological innovation, innovation in market tastes or innovation in terms of risk awareness.

ITA

Il riscaldamento globale sta mettendo in discussione la nostra idea generale di progresso e innovazione. Sebbene l’azione politica sia ancora largamente insufficiente, gli economisti e i dirigenti continuano a ignorare in larga misura l’importanza di questo problema. In questo senso, i dibattiti con scienziati di altri campi non sono fruttuosi come ci si aspetterebbe.
Il seminario / workshop riunirà una breve panoramica dei risultati e dei risultati nel campo dell’economia dei cambiamenti climatici (ad esempio, Nicholas Stern, William D. Nordhaus, Paul M. Romer ecc.) E alcune esperienze pratiche con l’obiettivo di aggiungere alcuni importanti approfondimenti sulla nostra attuale comprensione dell’innovazione: innovazione tecnologica, innovazione nei gusti del mercato o.

Max. person capacity: 30

Izvajalec:  Dr. Mitja Stefancic

Lokacija: predavalnica IB4, Fakulteta za management, Trg Brolo 12

SLO

Z nami bo Andrej Žužek, ustanovitelj in direktor podjetja INTRI d.o.o.

Predstavil nam bo razvoj 3D tehnologij, ki so ena najbolj dinamičnih panog zadnjih nekaj let.

Spoznali boste široko uporabo 3D tiskalnikov in skenerjev v poslovnem svetu.

Predstavljeni bodo projekti z različnih področij: razvoj novih izdelkov, izdelava prototipov za Kick-starter, modeli za medicino in protetiko, arhitekturne in interaktivne makete.

ENG

Andrej Žužek, founder and director of INTRI d.o.o.

He will present us the development of 3D technologies, which are one of the most dynamic industries in the last few years.

You will learn about the wide use of 3D printers and scanners in the business world.

Projects will be presented in various fields: development of new products, prototypes for Kick-starter, models for medicine and prosthetics, architectural and interactive models.

ITA

Andrej Žužek, fondatore e direttore di INTRI d.o.o. ci presenterà lo sviluppo di tecnologie 3D, che sono una delle industrie più dinamiche degli ultimi anni.

Imparerai a conoscere l’ampio uso di stampanti 3D e scanner nel mondo degli affari.

I progetti saranno presentati in vari campi: sviluppo di nuovi prodotti, prototipi per Kick-starter, modelli per medicina e protesi, modelli architettonici e interattivi.

Max. person capacity: 30

Izvajalec: Andrej Žužek

Lokacija: Innolab

SLO

Inovativnost je konkurenčna prednost podjetij, ki skušajo na različne načine spodbujati inovativnost svojih zaposlenih. Pri tem so nekatera bolj in druga manj uspešna. Namen delavnice je predstaviti predvsem praktične vidike postavljanja sistema nagrajevanja inovativnosti zaposlenih. V prvem delu delavnice bodo pojasnjena nekatera teoretična izhodišča glede nagrajevanja zaposlenih za njihove inovacije, od inovativnih predlogov do izumov. Predstavljene bodo predvsem dobre in slabe prakse nagrajevanja za inovativnost kakor tudi zadnja teoretična dognanja o tem, kaj pravzaprav žene zaposlene k inovativnemu razmišljanju. V drugem delu delavnice bodo udeleženci z delom v skupinah postavljali model nagrajevanja v malem in v velikem podjetju, bodisi s spreminjanjem obstoječega sistema bodisi s postavitvijo novega.

ENG

Innovation is a competitive advantage of companies that are trying to promote the innovation of their employees in various ways. Some of them are more or less successful in this. The purpose of the workshop is to present the practical aspects of setting up a system for rewarding employees’ innovativeness. In the first part of the workshop, some theoretical starting points will be clarified in order to reward employees for their innovations, from innovative proposals to inventions. In particular, good and bad rewarding innovation prizes will be presented, as well as the latest theoretical findings. In the second part of the workshop, participants in group work will set up a reward model in small and large companies, either by modifying the existing system or by setting up a new one.

ITA

L’innovazione è un vantaggio competitivo delle aziende che cercano di promuovere l’innovazione dei propri dipendenti in vari modi. Alcuni di essi hanno sempre meno successo in questo. Lo scopo del workshop è presentare gli aspetti pratici della creazione di un sistema per premiare l’innovatività dei dipendenti. Nella prima parte del workshop verranno chiariti alcuni punti di partenza teorici per premiare i dipendenti per le loro innovazioni, dalle proposte innovative alle invenzioni. In particolare, verranno presentati premi di innovazione gratificanti positivi e negativi, nonché le ultime scoperte teoriche. Nella seconda parte del workshop, i partecipanti al lavoro di gruppo istituiranno un modello di ricompensa in piccole e grandi aziende, modificando il sistema esistente o impostandone uno nuovo.

Max. person capacity: 30

Izvajalec: dr. Elizabeta Zirnstein UP FM

Lokacija: predavalnica IB2, Fakulteta za management, Trg Brolo 12

SLO

Digitalna transformacija proizvodnje spreminja način delovanja industrije z uvedbo naprednih rešitev, ki podjetjem omogočajo, da ponovno interpretirajo svojo vlogo v sistemu vrednosti: od zasnove izdelka do proizvodnih procesov kot so cyber-fizični prostori, od logističnih in skladiščnih sistemov do fizičnih sistemov in digitalni stik s stranko. Ta industrijska revolucija odpira velike priložnosti za italijanska podjetja, tako v smislu učinkovitosti procesa, zmanjšanja stroškov in izboljšanja produktivnosti, kot tudi pri ponovnem premisleku o proizvodih, novih storitvah in zmožnosti odzivanja na potrebe trga. Namen predavanja je raziskati možne vplive industrije 4.0 na poslovne modele, saj tehnološke inovacije lahko razumemo tudi kot gonilo strateških inovacij.

ENG

The manufacturing digital transformation is changing the way of doing industry through the introduction of advanced solutions that allow companies to re-interpret their role along the value system: from product design to production processes as cyber-physical spaces, from logistics and warehousing systems to physical and digital contact with the customer. This industrial revolution, therefore, opens up great opportunities for Italian companies, both in terms of process efficiency, cost reduction and improvement in productivity, but also in the rethinking of products, new services, and the ability of reaction to market needs. The aim of the lesson is to investigate the possible impact of Industry 4.0 on business models considering technological innovation also as a driver of strategic innovation.

ITA

La trasformazione digitale della produzione sta cambiando il modo di fare industria attraverso l’introduzione di soluzioni avanzate che consentono alle aziende di reinterpretare il proprio ruolo lungo il sistema di valori: dalla progettazione del prodotto ai processi di produzione come spazi cyber-fisici, dai sistemi logistici e di magazzino a quelli fisici e contatto digitale con il cliente. Questa rivoluzione industriale, quindi, apre grandi opportunità per le aziende italiane, sia in termini di efficienza dei processi, riduzione dei costi e miglioramento della produttività, ma anche nel ripensamento di prodotti, nuovi servizi e capacità di reazione alle esigenze del mercato. Scopo della lezione è indagare il possibile impatto di Industry 4.0 sui modelli di business considerando l’innovazione tecnologica anche come motore di innovazione strategica.

Max. person capacity: 30

Izvajalec: dr. Maurizio Massaro

Lokacija: predavalnica IB4, Fakulteta za management, Trg Brolo 12

SLO

InnoTalk z: David Halb, CEO podjetja FASTCAST.
Fastcast je tržnica, kjer se iskalci talentov in talentov srečujejo, da bi na najbolj inovativen način iskali ali razdeljevali delovna mesta v zabavni industriji. To je spletni posrednik za nepredstavljene talente in trgovina za sodobne iskalce talentov. Glavni cilj Fastcasta je uporaba umetne inteligence za avtomatizacijo ponavljajočih in vsakdanjih vidikov procesa pridobivanja talentov, zmanjšanje pristranskosti in preoblikovanje upravljanja delovne sile v filmski industriji.

Video
Facebook

ENG

Innotalk with: David Halb, CEO of FASTCAST.
Fastcast is a market place where talent and talent seekers meet to look for or distribute jobs in the entertainment industry in the most innovative way. It is an online agent for unrepresented talent and a one stop shop for the modern talent scout. Fastcast’s main goal is to utilise artificial intelligence to automate repetitive and mundane aspects of the talent recruiting process, reduce bias and transform the workforce management in the movie industry.

Video
Facebook 

ITA

Innotalk con: David Halb, CEO di FASTCAST.
Fastcast è un mercato in cui i talenti e i talent scouts si incontrano per cercare o distribuire posti di lavoro nel settore dell’intrattenimento nel modo più innovativo. È un agente online per talenti non rappresentati e uno sportello unico per il talent scout moderno. L’obiettivo principale di Fastcast è quello di utilizzare l’intelligenza artificiale per automatizzare gli aspetti ripetitivi e banali del processo di selezione dei talenti, ridurre i pregiudizi e trasformare la gestione della forza lavoro nell’industria del cinema.

Video
Facebook

Max. person capacity: 100

Izvajalec: 
ABC Accelerator – Maja Jerala, Polona Juvančič in Matej Purger

Lokacija: Velika predavalnica

SLO

Denar lahko zaslužimo na več načinov: spoznajte jih, poigrajte se v svetu finančne matematike in skozi igro najdite pot do svoje finančne svobode.

ENG

We can earn the money in several ways: get to know them, play in the garden of financial mathematics and through the game find a way to your financial freedom

ITA

Possiamo guadagnare soldi in diversi modi: conoscerli, giocare nel mondo della matematica finanziaria e, attraverso il gioco, trovare la strada per la tua libertà finanziaria.

Max. person capacity: 80

Izvajalec: Matevž Malej

Lokacija: predavalnica IB5, Fakulteta za management, Trg Brolo 12

SLO

UP FM je nosilni slovenski partner v mednarodnem projektu iBLUE, katerega namen je vzpostaviti mednarodne mreže ponudnikov podpornih storitev v navtičnem sektorju na območju Sredozemlja ter razvoju poslovnega modela za inoviranje, ki temelji na treh stebrih trajnosti (ekonomskem, družbenem in okoljskem). Metodologija, ki smo jo razvili v okviru projekta, se bo predstavila in implementirala v podjetjih večine držav Sredozemlja. Na dogodku bomo predstavili dobre prakse pilotnega uvajanja te metodologije na primeru dveh obalnih navtičnih podjetij in spregovorili o možnostih njene širše uporabe. Prav tako se bomo pogovarjali o izzivih poslovanja v smeri trajnostnega razvoja in ob trendu spreminjanja konceptov mobilnosti v navtiki. Na dogodku bodo zato dobrodošla tudi konkretna vprašanja in izzivi podjetij, ki delujejo na področju navtike ali v povezavi z navtiko v Sloveniji in širše, tako na področju proizvodnje, izvajanja storitev, kot infrastrukturno.

ENG

UP FM is the leading Slovenian partner in the iBLUE international project aimed at establishing an international network of support services in the nautical sector in the Mediterranean region and developing a business model for innovation based on three pillars of sustainability (economic, social and environmental). The methodology developed within the project will be implemented in companies of most Mediterranean countries. At the event, good practices of pilot introduction of the methodology for two coastal nautical companies will be presented and possibilities of its wider use will be addressed. Challenges of sustainable development of business and the changing mobility concepts in the nautical industry will be discussed. The event will therefore welcome the specific issues and challenges of companies operating in the yachting sector or in connection with yachting in Slovenia and abroad, both in the field of production, service delivery, and infrastructure.

ITA

UP FM è il principale partner sloveno nel progetto internazionale iBLUE con lo scopo di creare una rete internazionale di supporto nel settore nautico nel Mediterraneo e a sviluppare un modello di business innovativo basato su tre pilastri della sostenibilità (economica, sociale ed ambientale). La metodologia sviluppata nell’ambito del progetto sarà presentata e implementata nelle aziende in maggior parte del Mediterraneo. All’evento presenteremo le buone pratiche dell’introduzione pilota di questa metodologia nel caso di due compagnie marittime costiere e parleremo delle possibilità di un suo utilizzo più ampio. Discuteremo anche delle sfide del business verso lo sviluppo sostenibile e la tendenza di cambiamento dei concetti di mobilità nell’industria nautica. All’evento si invitano quindi le aziende che operano nel campo della nautica o in connessione con essa, a presentare le problematiche e le sfide specifiche, sia nel campo della produzione, fornitura di servizi, e infrastrutture.

Max. person capacity: 20

Izvajalec: dr. Roberto Biloslavo (UP FM)
Iztok Škerlič JZP Izola
Matjaž France (Marina Izola)
Boris Oman (Adriaservice)
Matjaž (KB Marine)

Lokacija: predavalnica IB6, Fakulteta za management, Trg Brolo 12

SLO

Sprehod skozi tehnologije, zgodovino in aplikacije za izdelavo virtualne (VR) in obogatene resničnosti (AR). Izdelava fotografije, videa, 360° virtualni ogled dejavnosti, obdelava fotografij. Predstavitev študentskih izdelkov v obogateni in virtualni resničnosti.

ENG

A walk through technology, history and applications for the creation of virtual reality (AR) and augmented reality (AR). Creating a photo, video, 360 ° virtual tour of activities, photo processing. Presentation of student projects in an augmented and virtual reality.

ITA

Una passeggiata tra tecnologia, storia e applicazioni per la creazione di realtà virtuale (AR) e realtà aumentata (AR). Creazione di una foto, video, tour virtuale a 360 ° delle attività, elaborazione delle foto. Presentazione di progetti studenteschi in una realtà aumentata e virtuale.

Max. person capacity: 30

Izvajalec: dr. Mitja Ruzzier
Damijan Jogan

Lokacija: Innolab

SLO

Strokovnjaki Urada RS za intelektualno lastnino bodo predstavili sodoben pristop k pravnemu varstvu tehnološke inovacije in znanja, ki nastane v univerzitetnem okolju. Uspešen prenos izuma na trg zahteva pravna, tehnološka in poslovna znanja in kombinira različne oblike varstva. Strokovnjaki, ki se s pravicami intelektualne lastnine srečujejo vsak dan, bodo delili svoje izkušnje in napotke za celovit pristop k varstvu inovacij. Odgovorili bodo na vprašanje, zakaj je ustrezna strategija že v fazi ustvarjanja znanja ali tehnološke rešitve bistvena za uspeh inovacije na trgu.

ANG

The experts of the Intellectual Property Office of the Republic of Slovenia will present a modern approach to the legal protection of technological innovation and knowledge that is created in the university environment. The successful transfer of the invention to the market requires legal, technological and business knowledge and combines various forms of protection. Experts who meet with intellectual property rights every day will share their experiences and guidance on a holistic approach to protecting innovation. They will answer the question of why an appropriate strategy is crucial to the success of market innovation at the stage of knowledge creation or technological solution.

ITA

Gli esperti dell’Ufficio per la proprietà intellettuale della Repubblica di Slovenia presenteranno un approccio moderno alla protezione giuridica dell’innovazione tecnologica e delle conoscenze create nell’ambiente universitario. Il trasferimento riuscito dell’invenzione sul mercato richiede conoscenze legali, tecnologiche e commerciali e combina varie forme di protezione. Gli esperti che ogni giorno si incontrano con i diritti di proprietà intellettuale condivideranno le loro esperienze e orientamenti su un approccio olistico alla protezione dell’innovazione. Risponderanno alla domanda sul perché una strategia appropriata è cruciale per il successo dell’innovazione di mercato nella fase di creazione della conoscenza o di soluzione tecnologica.

Max. person capacity: 30

Izvajalec: dr. Katarina Krapež

Lokacija: predavalnica IB2, Fakulteta za management, Trg Brolo 12

SLO

Za več kot polovico vseh potrošnikov v ZDA se nakupni proces prične z iskanjem želenega izdelka na platformi Amazon.com ali mobilni aplikaciji. S pomočjo ključnih praktičnih znanj o platformi Amazon, ki bodo predstavljena na delavnici, si je mogoče zagotoviti dostop do več sto milijonskega trga.

Program:
• Osnove prodaje na platformi Amazon.com
• Raziskava produktov, primernih za prodajo
• Kako objaviti izdelke na Amazonu (listing)?
• Kako si zagotoviti dobre ocene (reviews)?
• Kako promovirati izdelke na Amazonu?
• Delo na primerih iz prakse

ENG

More than 50% of all American consumers start their online search on Amazon.com or via the mobile app. The workshop will provide crucial practical skills of Amazon platform that can open the door to the market of hundreds of millions of potential customers.
Program:

• Amazon.com: sales basics
• Research of products suitable for sales
• How to list products on Amazon?
• How to get positive reviews?
• How to promote products on Amazon?
• Best practices (based on experience)

ITA

Più del 50% di tutti i consumatori americani inizia la ricerca online su Amazon.com o tramite l’app mobile. Il workshop fornirà competenze pratiche cruciali della piattaforma Amazon in grado di aprire la porta al mercato di centinaia di milioni di potenziali clienti.

il programma:

• Amazon.com: nozioni di base sulle vendite
• Ricerca di prodotti adatti alla vendita
• Come elencare i prodotti su Amazon?
• Come ottenere recensioni positive?
• Come promuovere i prodotti su Amazon?
• Best practice (basate sull’esperienza)

Max. person capacity: 80

Izvajalec: Monika Pelicon Mervič

Lokacija: Velika predavalnica

SLO

Program dogodka bo usmerjen v predstavitev tekočih aktivnosti podjetniškega podpornega okolja UIP s poudarkom na razvoju lastnih podjetniških idej preko udeležbe na odprtih natečajih v 2019 ter ozaveščanju udeleženih o programu »SIO 2018-2019«. Gostili bomo tudi predstavnika gospodarstva, ki bosta predstavila primera dobre prakse.

ENG

The event program will focus on presenting ongoing UIP activities and raising awareness among the participants about the SIO 2018-2019 program. The event will provide information regarding UIP’s events, with an emphasis on developing their own entrepreneurial ideas through participation in open competitions in 2019. We will also host two entrepreneurs who will present examples of good practice.

ITA

Il programma dell’evento si concentrerà sulla presentazione delle attività UIP in corso e del programma SIO 2018-2019. L’evento fornirà informazioni sugli eventi del UIP, con particolare attenzione allo sviluppo delle proprie idee imprenditoriali attraverso la partecipazione a concorsi aperti nel 2019. Ospiteremo anche due imprenditori che presenteranno esempi di buone pratiche.

Max. person capacity: 30

Izvajalec: Dorijan Maršič,
mag. Andrej Medved,
Lara Pirc

Lokacija: predavalnica IB4, Fakulteta za management, Trg Brolo 12

SLO

Denar lahko zaslužimo na več načinov: spoznajte jih, poigrajte se v svetu finančne matematike in skozi igro najdite pot do svoje finančne svobode.

ENG

We can earn the money in several ways: get to know them, play in the garden of financial mathematics and through the game find a way to your financial freedom.

ITA

Possiamo guadagnare i soldi in diversi modi: vieni a conoscergli, gioca nel giardino della matematica finanziaria e attraverso il gioco troverai un modo per la tua libertà finanziaria.

Max. person capacity: 100

Izvajalec: Matevž Malej

Lokacija: predavalnica IB5, Fakulteta za management, Trg Brolo 12

SLO

Inovativna vaja Lego je bila razvita, da bi sodelujoči razumeli pomen, pa tudi preprostost inovativnosti v poslovanju in podjetništvu na igriv in zabaven način. Temelji na uspešni študiji primera, Lego kocke so glavno izobraževalno orodje, ki se uporablja pri tej vaji, ki spodbuja ne samo inovativno razmišljanje, temveč tudi timsko delo, ustvarjalnost in druge spretnosti udeležencev.
Več kot 500 udeležencev v več državah je že igralo to vajo.

ENG

The Lego Innovation Exercise was developed in order to help to understand the importance, but also the simplicity, of innovation in business and entrepreneurship in a playful and fun way. It is based on a successful case study and, obviously, real Lego bricks are the main educational tool used in this exercise, which fosters not only innovative thinking, but also teamwork, creativity, and other skills of the participants.
More than 500 participants in several countries have already enjoyed this exercise.

ITA

Il Lego Innovation Exercise è stato sviluppato per aiutare a comprendere l’importanza, ma anche la semplicità, dell’innovazione nel mondo degli affari e dell’imprenditorialità in modo giocoso e divertente. Si basa su un case study di successo e, ovviamente, i veri mattoncini Lego sono il principale strumento educativo utilizzato in questo esercizio, che promuove non solo il pensiero innovativo, ma anche il lavoro di squadra, la creatività e le altre abilità dei partecipanti.
Più di 500 partecipanti in diversi paesi hanno già apprezzato questo esercizio.

Max. person capacity: 30

Presenter:  dr. Peter Marcin

Lokacija: Innolab

SLO

Na praktični delavnici o preverjanju in registraciji znamke in modela bodo strokovnjaki Urada RS za intelektualno lastnino predstavili načine preverjanja in registracije blagovne znamke in modela. Opozorili bodo na najpogostejše zaplete v postopkih in svetovali tudi glede uveljavljanja teh dveh pravic.

ENG

At a practical workshop on the verification and registration of the brand and model, the experts of the RS Intellectual Property Office will present ways of verifying and registering the brand and model. They will point to the most common complications in the procedures and also advise on the exercise of these two rights.

ITA

In un seminario pratico sulla verifica e registrazione del marchio e del modello, gli esperti dell’ufficio proprietà intellettuale di RS presenteranno modalità di verifica e registrazione del marchio e del modello. Indicheranno le complicazioni più comuni nelle procedure e consiglieranno anche sull’esercizio di questi due diritti.

Max. person capacity: 30

Izvajalec: dr. Katarina Krapež

Lokacija: predavalnica IB2, Fakulteta za management, Trg Brolo 12

To be announced. 

Lokacija: Dvorana sv. Frančiška Asiškega, Martinčev trg.

Partner dogodka:

logo_EN_rgb_section2

FestINNO 2017

FestINNO 2018

FestINNO 2019